Опрос
Оцените работу движка [?]

Лучший из новостных
Неплохой движок
Устраивает ... но ...
Встречал и получше
Совсем не понравился
Самые рейтинговые новости
Реклама

Автор: JunkoSleath414 |
25 марта 2017 |
Просмотров: 1 |
Комментарии (0)
Ka_dego lata obserwujemy jeszcze wi_ksze zainteresowanie wypo_yczeniem samochodu na wakacje. Spore o_ywienie m_wi ju_ w na prze_omie miesi_ca tak_e czerwca. W lipcu i sierpniu ob_o_enie aut si_ga poziomu 90-92% a stanowi wtedy gatunek optymalny. Zdecydowanie coraz cz__ciej Polacy wybieraj_ si_ na wczasy czy na weekendy wypo_yczonym samochodem. Oznacza to, _e pomoc jest coraz niezwykle wielka w rodzimym _wiata – podkre_la Rafa_ Olszewski, kierownik wynajmu kr_tkoterminowego w wypo_yczalni samochod_w.

Wci__ istotn_ grup_ klient_w wypo_yczalni stanowi_ Polacy pracuj_cy czy b_d_cy za granic_, kt_rzy przylatuj_ na urlopy i zam_wiony samoch_d pracuj_ z lotniska lub coraz wi_kszego ostatnio miejsca - wybranego dworca PKP. Zazwyczaj wypo_yczaj_ samoch_d na jeszcze dwa tygodnie. Wynajmy turyst_w zagranicznych s_ zwykle kr_tsze. W okresie urlopowym du_ym powodzeniem zajmuj_ si_ samochody popularnej klasy C jak np. Fors Focus czy Hyundai i30, a dodatkowo mo_liwo_ci kombi, z koncentracji na bardzo pozytywn_ ofert_ cenow_ wynajmu. Niemniejsze zainteresowane znajduj_ samochody siedmio, a nawet dziewi_cioosobowe, kt_re cz_sto korzystaj_ wsp_lnie dwie albo trzy rodziny id_ce na wczasy zagraniczne. To decyzja uzasadniona, je_li we_mie si_ pod opiek_ koszty paliwa, a zw_aszcza op_aty za przejazd autostradami. Zainteresowanie wynajmem tego typu samochodami w okresie letnim jest na tyle silne, _e Klienci dokonywali rezerwacji z kilkutygodniowym, i nawet kilkumiesi_cznym wyprzedzeniem.

W okresie wakacyjnym nie brakuje tak_e kr_tkich, kilkudniowych wynajm_w w planach s_u_bowych.

Ile kosztuje wynajem
Cena wynajmu jest zale_na od klasy modelowej i liczby dni wynajmu, nast_pnie od pierwiastk_w kt_re s_ wa_ne dla Klienta, np. miejsce odbioru, zwrotu samochodu, wyposa_enie dodatkowe.

Stawka za dob_ najmu, np. pojazdu w kulturze C wynosi 99,99 z_ brutto. Do ceny nale_y doliczy_ jednorazow_ op_at_ przygotowawcz_ w ilo_ci 50 z_ brutto. Cena uwzgl_dnia nielimitowany przebieg km. Tak dlatego je_li Klient chcia_by wynaj__ tej warto_ci samoch_d np. na 5 dni to da 549,95 z_. Kwota pochodzi z wyliczenia : 5 d_b x 99,99 z_ + 50 z_ jednorazowa op_ata przygotowawcza.

Nale_y zaznaczy_, i_ czerpi_c spo_r_d pomoce wynajmu pojazd_w trzeba mie_ si_ z ostatnim, _e wypo_yczalnia poprosi o depozyt, w niniejszej sprawy warto_ci 1000 z_, kt_ry stanie zwr_cony po sko_czeniu auta. W form wyst_pienia szkody jakiej nie pokrywa ubezpieczenie pojazdu lub u_ytkownik dokona_ uszkodzenia auta z naszej winy, depozyt pokrywa koszty ewentualnych napraw.

Cennik zawiera ceny brutto (z VAT) za jak__ dzie_ wynajmu w naszych z_otych. Ceny wynajmu we jakichkolwiek klasach uwzgl_dniaj_ nielimitowany przebieg przez ca_y okres wynajmu. Do zap_aty wynajmu nale_y doliczy_ op_at_ pierwsz_ w wysoko_ci 50 z_, naliczan_ jednorazowo, bez powodu na poziom wynajmu. Warto_ci w okresie letnim (czerwiec, lipiec, sierpie_) r_wnie_ w czasie _wi_t Bo_ego Narodzenia oraz Ostatniego Roku (20.12 do 3.01) s_ podwy_szane o 10% w kontaktu do wielko_ci danych w cenniku. Ceny wynajmu w ramach ofert promocyjnych s_ wolne od stopnia wynajmu oraz nie podlegaj_ podwy_kom sezonowym. Cennik jest istotny do odwo_ania.

Samochody wypo_yczalni maj_ pe_ne ubezpieczenie OC/AC/NNW/Assistance. W obr_bie powstania szkody, jaka zajmowa_a zosta_ rozliczona w ci__ar polisy Auto Casco, klient odpowiada do wielko_ci 1000 z_. Jest mo_liwo__ zniesienia ca_kowitej odpowiedzialno_ci korzystaj_c z propozycji tzw. dodatkowego ubezpieczenia. Koszt wynosi 20 z_ brutto za dob_ wynajmu. W postaci wyst_pienia awarii, unieruchomienia pojazdu, wypo_yczalnia Express zapewnia swoim U_ytkownikom samoch_d zast_pczy. Utrzymanie mobilno_ci M__czyzn_ jest spraw_ najistotniejsz_.

Na wczasy szczeg_lnie polecamy:

Tanie weekendy
Samochody w Jako_ci A+ (Chevrolet Spark z klimatyzacj_) a w Sali C (Opel Astra) w ofercie weekendowej klient patrzy w pi_tek godz. 12.00 i zwraca w poniedzia_ek o godz. 9.00.
Koszty wynajmu Klasy I + to 299 z_ brutto z vat
Koszt wynajmu auta Klasy C to 359 z_ brutto z vat
W obydwu przyk_adach cena uwzgl_dnia :
- podstawienie i obr_t na terenie miasta
- brak limitu km
Oszcz_dno__ przy mieniu z ostatniej typowej oferty wynosi 91 z_.

Samochody kombi z silnikiem diesla
Wynajem samochod_w w segmencie C+ (Hyundai i 30 w grupie nadwozia kombi i silnikiem diesla), optymalny samoch_d na domowy wyjazd na wakacje. Koszty wynajmu to 159 z_ brutto za dob_ + 50 z_ jednorazowa op_ata za przygotowanie. Cena uwzgl_dnia nielimitowany przebieg.

Busy 9-miejscowe
W kolekcji Expressu nowe projekty 9-osobowe: Ford Transit i Renault Traffic. Oferta to 239 z_ za dob_ + 50 z_ jednorazowa stawka za przygotowanie. Cena uwzgl_dnia nielimitowany przebieg. Dobre rozwi_zanie dla wsp_lnie podr__uj_cych rodzin, przyjaci__.

Mercedes-Benz Klasa C 180
Warto przypomnie_, w mo_liwo_ci Expressu dla bardziej chc_cych Klient_w, wynajem Mercedesa C 180 je tylko 219 z_ za dob_ + 50 z_ jednorazowa op_ata za przygotowanie. Cena uwzgl_dnia nielimitowany przebieg.

Wyposa_enie dodatkowe
Warto podkre_li_, i_ Express w prostej mo_liwo_ci oferuje tak_e wynajem wyposa_enia dodatkowego : baga_nik na rower, DVD, GPS, lod_wk_ – dost_pne jako samo elementy czyli w pakietach. W pakietach taniej ! np.:
Pakiet LATO (Baga_nik na rower, Lod_wka, Ba_ka p_ynu do spryskiwaczy) – 20 z_ brutto/doba
Pakiet PODR__NIK (Radio CB, Nawigacja GPS, Dodatkowy kierowca) – 35 z_ brutto/doba
Pakiet ZAGRANICA (Wiedza na wyjazd poza granice kraju, Nawigacja GPS, Dodatkowy kierowca) – 35 z_ brutto/doba

Wa_ne wiadomo_ci o us_udze wynajmu, zw_aszcza dla wynajmuj_cych samoch_d po raz wa_ny.
Aby wynaj__ samoch_d, osoby fizyczne wymagaj_ by_ dostarczone w znak osobisty czy paszport (obcokrajowcy) i wa_ne na gruncie Polski prawo jazdy i umow_ kredytow_ lub kart_ p_atnicz_. Za pomoc_ karty kredytowej realizowana jest preautoryzacja, czyli obni_enie limitu umowy o kwot_ depozytu. Wysoko__ depozytu jest ograniczona z warto_ci samochodu r_wnie_ w wypo_yczalni Express minimalna kwota depozytu wynosi 500 z_.

W sukcesu wynajmu dla podmiot_w gospodarczych nale_y zwr_ci_ dok_adne, podstawowe dane fakturowe: pe_n_ nazw_ zgodnie z KRS lub za_wiadczeniem o wpisie do ewidencji, nr NIP oraz REGON. Z firm, kt_re podpisa_y umowy o okre_lonej wsp__pracy, Express nie pobiera depozytu. Trzeba jeszcze pami_ta_, _e wypo_yczalnie zazwyczaj proponuj_ swoje us_ugi osobom, kt_re odby_y 21 lat i posiadaj_ moc drogi nie kr_cej ni_ rok. Jest kilka rodzaj_w p_atno_ci za wynajem. Najbardziej tanie to p_atno__ kart_ p_atnicz_ b_d_ kredytow_, tak_e przelewem bankowym. Najwygodniej dokona_ rezerwacji w Internecie.

Pokazuje si_, _e firmy coraz ch_tniej wynajmuj_ samochody, ni_ je bior_. Jak wynika z mo_liwo_ciach Polskiego Zwi_zku Wynajmu i Leasingu Pojazd_w, ubieg_y rok wykaza_ si_ rekordowy pod wzgl_dem wynajmu samochod_w przez firmy.

Wynajem zamiast kupna pojazdu
Sektor wynajmu d_ugoterminowego (CFM) ur_s_ w 2015 roku o 16,6 proc., co stanowi najspokojniejszym efektem w statystykach prowadzonych przez Polski Zwi_zek Wynajmu i Leasingu Pojazd_w. Jedynie w ubieg_ym roku przyby_o blisko 21 tys. samochod_w u_ywanych w wsp__czesnym systemie, co oznacza, _e ju_ co pi_te auto firmowe jest wynaj_te.

Dlaczego firmy coraz ch_tniej czerpi_ z wynajmu samochod_w? Dane jest wi_c przede wszystkim rozliczeniami podatkowymi, w jakich wynajem _rednio- lub d_ugoterminowy generuje wymierne korzy_ci. Niepodwa_aln_ warto_ci_ tego wyj_cia jest umiej_tno__ u_ycia i liczenia eksploatacji auta (nie musimy denerwowa_ si_ nawet o odsprzeda_). Dodatkowym atrybutem istnieje same szybka mo_liwo__ zmiany wynaj_tego samochodu na kolejny rodzaj, czy mark_.

Firmy najch_tniej wybieraj_ us_ug_ tzw. full serwis leasing. Obejmuje finansowanie floty w ramach leasingu operacyjnego i kompleksow_ obs_ug_ administracyjn_ oraz serwisow_ aut s_u_bowych. Na efekt 2015 roku by_o nim zdobytych ponad 105 tys. aut, czyli 71,7 proc. __cznego parku pojazd_w. Firmy zrzeszone w stosunku, b_d_ce blisko 80-procentowy wk_ad w rynku CFM, posiada_y na bok ubieg_ego roku prawie 147 tysi_cami samochod_w.

Klienci sami nie s_ a_ tak zainteresowani t_ mo_liwo_ci_, bardziej maj_ z wynajmu kr_tkoterminowego, lecz tak_e w niniejszej grupie badane jest zainteresowanie ofertami maj_cymi d_u_sze okresy. Traktuje to a g_ownie samochod_w premium.

Eksperci twierdz_, _e rok 2016 b_dzie coraz lepszy pod wzgl_dem liczbie wynajmowanych samochod_w przez firmy, a dodatkowo klient_w indywidualnych. Podaje si_, _e r_wnie powszechny stawanie si_ car sharing.

Przedsi_biorcy coraz cz__ciej wybieraj_ wynajmowa_ samochody s_u_bowe ni_ je p_aci_. Ju_ co pi_te auto, jakie w II kwartale trafi_o do firm, by_o stosowane w ramach wynajmu d_ugoterminowego. Po polskich drogach je_dzi ponad 135 tys. takich aut, a rynek wzr_s_ o 12,4 proc. w otoczeniu rocznym.

Автор: WalkerMib9878442 |
22 марта 2017 |
Просмотров: 1 |
Комментарии (0)
Do you need to become a fantastic soccer player? Wonderful football players are people who have an excellent understanding of the game and fully grasp all the various tactics.

Автор: BellEdmonds |
4 марта 2017 |
Просмотров: 3 |
Комментарии (0)
Comparable regulation was actually also passed in Massachusetts. Right now, this is actually additionally illegal for people to accommodate their phones while driving, including taking a picture or firing video.

Have a look at my weblog: car seat laws

Автор: SamualBourque4 |
15 января 2017 |
Просмотров: 8 |
Комментарии (0)
When action is taken despite fear our confidence increases and the upward spiral of success is ignited. The social aspect to Internet marketing is a vast part getting success. Employers don't hire people they detest.

Автор: Geneva03A0707481 |
30 декабря 2016 |
Просмотров: 10 |
Комментарии (0)
Seo is a advertising strategy that several web sites are using to make their websites' ranking increase throughout searches. Really, seo employs numerous methods to make certain that the site has continuous website traffic.

Автор: RosariaP50 |
23 декабря 2016 |
Просмотров: 12 |
Комментарии (0)
Turn the thoughts into actions, and discover how things changes. He previously completely began every minimal bit skin on his midsection. You are now about to make a step toward entrepreneurialism.

Автор: Sidney34T6 |
11 августа 2016 |
Просмотров: 31 |
Комментарии (0)
In 1997, Bluebell Toys released an exceptionally compact yet action-packed playset providing Thomas, Percy and Bulstrode.

Автор: DarwinJ914 |
1 марта 2016 |
Просмотров: 70 |
Комментарии (0)
so dass eine gesunde Haut ist ein sehr wichtiger Faktor in vielen Bereichen des Lebens. Personen mit einer weichen und glatten Haut

Автор: OlgaChatham37 |
10 февраля 2016 |
Просмотров: 97 |
Комментарии (0)
When you find yourself willing to tackle weight-loss, you don't desire to spend at any time. Nonetheless, you need to know the way to losing weight in a way that is safe and healthy, stopping undesired and discouraging final results.

Автор: GJZIma548496 |
12 ноября 2015 |
Просмотров: 102 |
Комментарии (0)
Acquire large Christmas wreath already decorated, as well as it from the door of the office. Swiftly cookie cutters to cut them into cheap christmas wreaths uk types. The orchid signifies thoughtfulness and background.

Автор: MarianSleep844 |
29 октября 2015 |
Просмотров: 106 |
Комментарии (0)
Diwali 2015 is the latest upcoming festival that is coming soon to us on us, this is the festival that is called as Festival of Light.

Автор: TeresitaBurgin3 |
27 октября 2015 |
Просмотров: 110 |
Комментарии (0)
These same men then hesitate to learn and master one of the most fundamental skills. You'll be surprised just how exciting it can be when you try a new position. Certainly luxury sex toys have attained a kind of winking acceptance, their gradual mainstreaming hardly surprising in a society that does not blush at pole-dancing workout videos. It's owner and primary manager, James Garrett, wants to get some very special escorts for a few eccentric clients. But, that doesn't mean you can't turn a bunch of those arguments into a closer relationship and mind-blowing sex.

Автор: LXGManuel29 |
20 октября 2015 |
Просмотров: 106 |
Комментарии (0)
You can get the Clash of Clans in the Search engines Play store in fact it is more interesting like several real time strategy games such as for example Ages of Empire collection, Rise of Nations and so many real time strategy game titles.

Feel free to visit my web-site clash of clans tips to attacking

Автор: IeshaMarcum53 |
8 октября 2015 |
Просмотров: 88 |
Комментарии (0)
Keywords size forex spot marketsize lot forexsize of a lot forexsize of daily forex marketsize of flags array forexsize of forex marketsize of forex market 2012size of forex market in indiasize of forex tradessize of global forex marketsize of.

Автор: ReggieKellogg16 |
21 сентября 2015 |
Просмотров: 106 |
Комментарии (0)
[img]http://media2.picsearch.com/is?NlGLUZl7WnCGOeVI_-LszAAhh8Hncjnj1mfqqHTS9FY&height=224[/img]TRELORA lately attracted media focus when it uncovered the profits involved for sale on all denver-area homes.